Värdegrund för Alingsås Sim & Livräddningssällskap

 

  1. Inkludering och Mångfald: Vi välkomnar alla oavsett kön, ålder, etnicitet, religion eller bakgrund. Vi strävar efter att skapa en inkluderande och trygg miljö där alla kan känna sig välkomna och respekterade.

 

  1. Säkerhet och Livräddning: Vi prioriterar säkerhet i alla våra aktiviteter. Genom utbildning och träning strävar vi efter att utrusta våra medlemmar med de kunskaper och färdigheter som krävs för att agera i nödsituationer och rädda liv.

 

  1. Hälsa och Välmående: Vi främjar en hälsosam livsstil genom simning och fysisk aktivitet. Vi tror på att främja både fysisk och mental hälsa för att uppnå ett hållbart välmående för våra medlemmar och samhället i stort.

 

  1. Respekt och Fair Play: Vi agerar med respekt gentemot varandra och våra omgivningar. Vi värdesätter fair play och sportsmanship i allt vi gör, både inom och utanför tävlingsarenan.

 

  1. Hållbarhet och Miljömedvetenhet: Vi tar ansvar för vår påverkan på miljön och strävar efter att minimera den negativa påverkan vi har. Vi arbetar aktivt för att bevara och skydda våra vattendrag och naturliga resurser för framtida generationer.

 

  1. Gemenskap och Samarbete: Vi bygger en stark gemenskap genom samarbete och delat ansvar. Vi uppmuntrar till engagemang och delaktighet från alla våra medlemmar för att skapa en positiv och inkluderande kultur.

 

  1. Utveckling och Lärande: Vi strävar efter ständig utveckling och lärande både som individer och som organisation. Vi välkomnar nya idéer och innovationer för att fortsätta växa och förbättra oss.

 

  1. Ansvar och Etik: Vi agerar med integritet och ansvar gentemot våra medlemmar, samhället och miljön. Vi följer en etisk kod och tar ansvar för våra handlingar och beslut.

 

Genom att omfamna dessa värdegrunder strävar Alingsås Sim & Livräddningssällskap efter att vara en positiv kraft i samhället och bidra till en trygg, hälsosam och hållbar framtid för alla.

 

Denna värdegrund är utformad för att spegla de aktuella behoven och värderingarna i samhället år 2024 och för att vägleda verksamheten för Alingsås Sim & Livräddningssällskap.