Nolhaga Parkbad

Nolhaga Parkbad använder entréarmband för tillträde till anläggningens olika
delar, och för att kunna låsa de skåp som finns i omklädningsrummen.
Armbanden är obligatoriska för alla – även för oss föreningsmedlemmar –

vilket innebär att alla som deltar i ASLS simundervisning behöver ett
armband. För att minska kommunens administration har vi föreningar ålagts
att hantera dessa armband för våra kursdeltagare.

– Inför kursstart kallar vi vanligtvis till armbandsutlämning.
– Varje deltagare (målsman) kvitterar ut ett armband.
– Kommunens avgift (100kr) läggs till ASLS faktura för kursavgiften.
– Armbandet är personligt och gäller tills vidare.
– OBS: Armbandet återlämnas EJ vid utpassering.
– Kan man inte närvara vid utlämningen av armband får man lösa detta senare
i samråd med respektive ledare.