1. Syfte

Alingsås Sim och Livräddningssällskap har startat ett stipendium med avsikt att hjälpa barn och ungdomar i verksamheten att kunna utvecklas inom simning. Syftet är att de som saknar ekonomiska medel ska kunna söka ekonomiskt stöd för att ha möjlighet att delta i simundervisning, vid träningsläger och tävlingar samt i andra moment som är av vikt för deras fortsatta utveckling inom idrotten.

 

  1. Stipendiet

Stipendiet finansieras genom tillskott från Alingsås Sim & Livräddningssällskap på 20,000 kronor per år samt genom eventuella bidrag och sponsorer. Oanvända medel sätts in till kommande verksamhetsår. Bidrag beviljas löpande under året tills maxbeloppet är nått.

 

  1. Till vad och vem kan stödet beviljas

Stödet riktar sig till föreningens medlemmar men också till barn och ungdomar som vill börja simma men inte har de ekonomiska förutsättningarna. Bidrag kan beviljas för terminsavgift och liknande men också för inköp av utrustning för för att kunna simma på samma på samma villkor som sina idrottskamrater. Medlemmar kan även söka bidrag för nödvändiga kostnader som uppstår i samband med deltagande i träningsläger eller tävlingar. För att kunna få bidrag ska den sökande falla under nämnda syfte samt ha visat god kamratskap, träningsflit och passion för att utvecklas inom simning.

 

Bidrag kan som riktlinje utgå upp till ett maxbelopp på 2 000 kronor per tillfälle/år. Vid särskilda omständigheter kan högre belopp beviljas.

Stöd beviljas inte till 

  • Privata ändamål
  • Utrustning och material som håller en högre standard än vad som kan anses normalt
  • Aktiviteter som redan ägt rum eller inköp som redan gjorts
  • För annat ändamål än vad som anges i ansökan
  1. Så söker du 

För att söka bidrag skickas en skriftlig ansökan till föreningen. Beskriv ändamål, beräkning av kostnader och vilket belopp du söker, person- och  kontaktuppgifter samt underskrift av målsman om under 18 år. Ansökan kan också göras av ledare eller någon annan inom simverksamheten. Ansökan kan skickas in löpande under verksamhetsåret och hanteras helt konfidentiellt. 

  1. Urval och beslut 

Beslut om bidrag fattas av föreningens styrelse och representanter från verksamheten. Beslut kan inte överklagas och beslutande organ förbehåller sig rätten att kräva in eventuella kvitton vid inköp.

  1. Kontakt 

Ansökan skickas till stipendium@asls.se

Välkommen med din ansökan!